[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl

Strona główna
Organizacja

- statut

- kierownictwo

- kontakt
Gospodarka
Gospodarstwa pomocnicze

- basen pływacki

- kotłownia szkolna
Stypendia szkolne

- regulamin

- wniosek na stypendium

- wniosek o zasiłek szkolny
Praca >>
Zamówienia publiczne

- przetargi

<-- stanowiska pracownicze


Ogłoszenie z dnia 16.04.2007


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
w Wyrzysku

planowany termin zatrudnienia:16.05.2007


1.
Wymagania niezbędne:
a. głównym księgowym może być osoba, która spełnia warunki zawarte w art. 45, ust.2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. ze zmianami),
b. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c. nieposzlakowana opinia,
d. stan zdrowia pozwalający za zatrudnienie na określonym stanowisku,
e. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie systemu ewidencji księgowej, pakietu MS Office (Word, Excel).


2.
Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym bądź związanym z kierowaniem zespołem,
b. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz planowania budżetów,
c. znajomość prawa: administracyjnego, podatkowego, Kodeksu pracy, Karty nauczyciela.

3.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. kieruje księgowością i rachunkowością jednostek i gospodarstw pomocniczych,
b. wykonuje czynności związane z prowadzeniem kontroli wewnętrznej,
c. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
d. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
e. sporządza plany budżetowe rozdziałów prowadzonych przez SAPO oraz sporządza zestawienia planów budżetowych jednostek oświatowych,
f. sporządza zestawienie zbiorowe SIO,
g. odpowiada za archiwum SAPO,
h. inicjuje oszczędności w realizacji wydatków budżetowych,
i. załatwia korespondencję dotyczącą spraw finansowych i rachunkowych.

4.
Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV),
b. kwestionariusz osobowy,
c. kopie dokumentów i innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
e. kopie świadectw pracy,
f. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
h. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy
na w/w stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie SAPO lub przesłać pocztą w terminie do dnia 09.05.2007r. na adres Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku, ul. Parkowa 6 89-300 Wyrzysk z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”. Aplikacje, które wpłyną do SAPO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.sapowyrz.pl i tablicy ogłoszeń SAPO.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (D.z. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z dalszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami) ”.Dyrektor SAPO w Wyrzysku
Stanisław Paszkiewicz


Strona opracowana przez:
GROS Systemy Komputerowe