[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl

Strona główna
Organizacja

- statut

- kierownictwo

- kontakt
Gospodarka
Gospodarstwa pomocnicze

- basen pływacki

- kotłownia szkolna
Stypendia szkolne

- regulamin

- wniosek na stypendium

- wniosek o zasiłek szkolny
Praca >>
Zamówienia publiczne

- przetargi

<-- stanowiska pracownicze


Ogłoszenie z dnia 19.01.2010


DYREKTOR SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WYRZYSKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWY
w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku
na 1 etat

planowany termin zatrudnienia:15.02.2010


1.
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności ekonomia, finanse, rachunkowość oraz w przypadku wykształcenia średniego 2 lata stażu pracy
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
3) doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
5) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) obywatelstwo polskie,
7) nieposzlakowana opinia.


2.
Wymagania dodatkowe:
1) dobra znajomość obsługi komputera,
2) bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości,
3) dobra znajomość przepisów ewidencji środków trwałych, ubezpieczeń społecznych, ZFŚS,
4) kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność,
5) staż pracy na stanowisku księgowego.


3.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) dekretacja i wprowadzanie do komputera dowodów księgowych,
2) ewidencja księgowa środków trwałych,
3) ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych,
4) współpraca z działem kadr w zakresie zasiłków chorobowych i PIT 11
5) sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych,
6) współpraca przy bilansach rocznych i projektach budżetów,
7) maszynopisanie,
8) rozliczanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

4.
Wymagane dokumenty:
1) dokumenty niezbędne:
a) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) Kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
c) Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
d) Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

2) dokumenty dodatkowe:
a) CV
b) list motywacyjny,
c) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki lub przesłać pocztą w terminie do dnia 01 lutego 2010 ( do godz. 15:00 , liczy się data wpływu do SAPO) na adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku, ul. Parkowa 6, 89-300 Wyrzysk z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego”.
Aplikacje, które wpłyną do Jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.wyrzysk.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych i Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Dyrektor
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
W Wyrzysku
Magdalena Strzałkowska
Wyrzysk, 2010-01-19Strona opracowana przez:
GROS Systemy Komputerowe