[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl

Strona główna
Organizacja

- statut

- kierownictwo i pracownicy

- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamówienia publiczne

- przetargi >>

- modyfikacje

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dowozy

- ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie węgla
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie oleju
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi BHP
- przetarg na przebudowe hali basenowej
Zapytanie ofertowe
- usługi kominiarskie
- usługi BHP
- olej opałowy 2018
- studia podyplomowe
- węgiel 2018
<- przetargi
Dowóz dzieci do szkoły podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jastrowiu.

Usługi
Publikacja obowiązkowa
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
NazwaSamorządowa Administracja Placówek
Adresul. Parkowa 6
MiejscowośćWyrzysk
Kod pocztowy89-300
Województwowielkopolskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówM.Strzałkowska, B.Olszewska
Telefon67 286 26 11
E-mailsapo@sapowyrz.pl
Fax67 286 26 11
Ogólny adres zamawiającego
Adres profilu nabywcy
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Więcej informacji można uzyskać pod adresemjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresemjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adresjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
ZamawiającyAdministracja samorządowa
Główny przedmiot lub przedmioty działalnościEdukacja
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiającychNie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoDowóz dzieci do szkoły podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jastrowiu.
Rodzaj zamówieniaWykonanie
Główne miejsce robót budowlanych/dostawy/świadczenia usług
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Informacje na temat umowy ramowejUmowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowejOkres w latach:
Wartość umowy ramowej
Waluta
Wartość bez VAT0
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone
Określenie przedmiotu zamówienia
Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - PRZEDMIOT GŁÓWNY
Słownik główny60000000-8
Słownik uzupełniający
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (załącznik B)Tak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejTak
Całkowita wielkość lub zakres
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaWymagany , Data rozpoczęcia , 15.12.2017
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniuzgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniuzgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniuzgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony ,
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniuLiczba wykonawców ,
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
1) cena70
2) termin płatności faktury20
3) termin załatwienia reklamacji w godzinach10
Kryteria oceny ofertCena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNie
Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówieniawww.sapowyrz.pl
Opłata
Waluta
Warunki i sposób płatności
Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert12.12.2017 godz. 12:00
Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertypolski
Termin związania ofertąOkres w dniach , 30
Data i godzina otwarcia ofert12.12.2017 godz. 12:15
Miejsce otwarcia ofertSamorzadowa Administracja Placówek 89-300 Wyrzysk ul. Parkowa 6
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie
Projekt/program Unii Europejskiej
Informacje dodatkoweogłoszono w BZP nr 627113-N-2017
Data wysłania niniejszego ogłoszenia04.12.2017

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub z tej strony.
Pobierz plik.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Publikacja obowiązkowa
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
NazwaSamorządowa Administracja Placówek
Adres pocztowyul. Parkowa 6
MiejscowośćWyrzysk
Kod pocztowy89-300
Województwowielkopolskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówM.Strzałkowska, B.Olszewska
Telefon67 286 26 11
E-mailsapo@sapowyrz.pl
Fax67 286 26 11
Ogólny adres zamawiającego
Adres profilu nabywcy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
ZamawiającyAdministracja samorządowa
Główny przedmiot lub przedmioty działalnościEdukacja
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiającychNie
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?Tak
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Pozycja
Z dnia
Waluta
Wartość (bez VAT)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoDowóz dzieci do szkoły podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jastrowiu.
Rodzaj zamówieniaWykonanie
Główne miejsce robót budowlanych/dostawy/świadczenia usług
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Określenie przedmiotu zamówienia
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - PRZEDMIOT GŁÓWNY
Słownik główny60000000-8
Słownik uzupełniający
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Rodzaj proceduryPrzetarg nieograniczony
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR
NAZWA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Adres pocztowy
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj/województwo
E-mail
Telefon
Adres internetowy (URL)
Fax
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty
Oferta z najniższą ceną
Oferta z najwyższą ceną
Waluta

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków Unii EuropejskiejNie
Projekt/program Unii Europejskiej
Informacje dodatkoweogłoszono w BZP nr 627113-N-2017
Data wysłania niniejszego ogłoszeniaStrona opracowana przez:
SAP WYRZYSK