[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl

Strona główna
Organizacja

- statut

- kierownictwo i pracownicy

- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamówienia publiczne

- przetargi >>

- modyfikacje

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dowozy

- ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie węgla
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie oleju
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi BHP
- przetarg na przebudowe hali basenowej
Zapytanie ofertowe
- usługi kominiarskie
- usługi BHP
- olej opałowy 2018
- studia podyplomowe
- węgiel 2018
<- przetargi
Klucz do kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzetu ICT

Dostawy
Publikacja obowiązkowa
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
NazwaSamorządowa Administracja Placówek
Adresul. Parkowa 6
MiejscowośćWyrzysk
Kod pocztowy89-300
Województwowielkopolskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówB.Olszewska
Telefon67 286 26 11
E-mailsapo@sapowyrz.pl
Fax67 286 26 11
Ogólny adres zamawiającego
Adres profilu nabywcy
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Więcej informacji można uzyskać pod adresemjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresemjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adresjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
ZamawiającyAdministracja samorządowa
Główny przedmiot lub przedmioty działalnościEdukacja
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiającychNie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoKlucz do kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzetu ICT
Rodzaj zamówieniaKupno
Główne miejsce robót budowlanych/dostawy/świadczenia usług
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Informacje na temat umowy ramowejUmowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowejOkres w latach:
Wartość umowy ramowej
Waluta
Wartość bez VAT0
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone
Określenie przedmiotu zamówieniazgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającegozgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - PRZEDMIOT GŁÓWNY
Słownik główny39162100-6
Słownik uzupełniający
Dodatkowe przedmioty:
Słownik główny30236000-2
Słownik uzupełniający30213100-6
Słownik główny32420000-3
Słownik uzupełniający32322000-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (załącznik B)Tak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Całkowita wielkość lub zakres
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaWymagany , Data zakończenia , 21.05.2018
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium3Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia: 4 000 zł brutto(słownie: cztery tysiące złotych) Część II zamówienia: 900 zł brutto(słownie: dziewięćset złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniuzgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniuzgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniuzgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony ,
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniuLiczba wykonawców ,
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
1) cena60
2) Termin wykonania zadania40
Kryteria oceny ofertCena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNie
Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówieniawww.sapowyrz.pl
Opłata
Waluta
Warunki i sposób płatności
Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert04.04.2018r. godz. 10:00
Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertypolski
Termin związania ofertąOkres w dniach , 30
Data i godzina otwarcia ofert04.04.2018r. godz. 10:15
Miejsce otwarcia ofertSamorzadowa Administracja Placówek 89-300 Wyrzysk ul. Parkowa 6
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Projekt/program Unii EuropejskiejPROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA NR: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00,
Informacje dodatkoweogłoszono w BZP nr 533488-N-2018
Data wysłania niniejszego ogłoszenia20.03.2018r.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub z tej strony.
Pobierz plik.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Publikacja obowiązkowa
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
NazwaSamorządowa Administracja Placówek
Adres pocztowyul. Parkowa 6
MiejscowośćWyrzysk
Kod pocztowy89-300
Województwowielkopolskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówB.Olszewska
Telefon67 286 26 11
E-mailsapo@sapowyrz.pl
Fax67 286 26 11
Ogólny adres zamawiającego
Adres profilu nabywcy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
ZamawiającyAdministracja samorządowa
Główny przedmiot lub przedmioty działalnościEdukacja
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiającychNie
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?Tak
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Pozycja
Z dnia
Waluta
Wartość (bez VAT)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoKlucz do kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzetu ICT
Rodzaj zamówieniaKupno
Główne miejsce robót budowlanych/dostawy/świadczenia usług
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Określenie przedmiotu zamówieniazgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - PRZEDMIOT GŁÓWNY
Słownik główny39162100-6
Słownik uzupełniający
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Rodzaj proceduryPrzetarg nieograniczony
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR
NAZWA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Adres pocztowy
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj/województwo
E-mail
Telefon
Adres internetowy (URL)
Fax
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty
Oferta z najniższą ceną
Oferta z najwyższą ceną
Waluta

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków Unii Europejskiej
Projekt/program Unii EuropejskiejPROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA NR: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00,
Informacje dodatkoweogłoszono w BZP nr 533488-N-2018
Data wysłania niniejszego ogłoszeniaStrona opracowana przez:
SAP WYRZYSK