[Rozmiar: 50942 bajt嚙緩]
www.sapowyrz.pl
Strona g堯wna
Organizacja
- statut >>
- kierownictwo i pracownicy
- kontakt
Gospodarka
Praca
Zam闚ienia publiczne
- przetargi
- modyfikacje
- og這szenie o rozstrzygni璚iu przetargu na dowozy
- og這szenie - zaproszenie do z這瞠nia oferty
- og這szenie o rozstrzygni璚iu przetargu na dostarczenie w璕la
- og這szenie o rozstrzygni璚iu przetargu na dostarczenie oleju
- og這szenie o rozstrzygni璚iu przetargu na us逝gi BHP
- przetarg na przebudowe hali basenowej
Zapytanie ofertowe
- us逝gi kominiarskie
- us逝gi BHP
- olej opa這wy 2018
- studia podyplomowe
- w璕iel 2018
Za陰cznik
do Uchwa造 nr XLVII/421/10
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 pa寮ziernika 2010 r.

STATUT
SAMORZ.OWEJ ADMINISTRACJI
PLACÓWEK O名IATOWYCH
W WYRZYSKU

ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest jednostk嚙 organizacyjn嚙 gminy Wyrzysk dzia嚙窮j嚙箱嚙 na podstawie:
1/ ustawy z dnia 7 wrze嚙緯ia 1991 r. o systemie o嚙緩iaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.)
2/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.);
3/ uchwa嚙緙 Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XVII/54/95 z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie powo嚙窮nia Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku ( ze zmianami).

§ 2. Terenem dzia嚙窮nia Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest miasto i gmina Wyrzysk.

§ 3. Siedzib嚙 Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest miasto Wyrzysk.

§ 4. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku u嚙緙wa piecz嚙箱i pod嚙線嚙緯ej z nazw嚙 w pe嚙緯ym brzmieniu oraz skr嚙緣u "SAPO w Wyrzysku".

§ 5. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest jednostk嚙 bud嚙箴tow嚙 finansowan嚙 z bud嚙箴tu Gminy Wyrzysk.

ROZDZIA II
CEL I ZADANIA

§ 6. Celem jednostki jest zapewnienie obs逝gi administracyjno-ekonomiczne szk嚙 i innych plac嚙緩ek o嚙緩iatowych.

§ 7. Dla realizacji celu okre嚙締onego w § 6 Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku:
1) prowadzi obs嚙線g嚙 administracyjno-finansowo-ekonomiczn嚙 ni嚙箴j wymienionych plac嚙緩ek o嚙緩iatowcyh:
a) gimnazja
b) szko嚙緙 podstawowe
c) przedszkola
a tak嚙箴 dzia嚙窮j嚙箱ych przy nich 嚙緩ietlic i sto嚙踝蕭wek,
2) organizuje i prowadzi dowozy dzieci do szk嚙 podstawowych i gimnazj嚙緩
3) inicjuje i koordynuje wsp嚙緘rac嚙 mi嚙範zy plac嚙緩kami o嚙緩iatowymi,
4) prowadzi ewidencj嚙 gminnych 嚙緝odk嚙緩 na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
5) przyjmuje i realizuje inne zadania o嚙緩iatowe zlecone przez Burmistrza Wyrzyska,

§ 8. Do zada嚙 Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych nale嚙緙 w szczeg嚙締no嚙箱i:
1) zapewnienie odpowiednich warunk嚙緩 dzia嚙窮nia plac嚙緩kom o嚙緩iatowym dzia嚙窮j嚙箱ym na terenie gminy,
2) wykonywanie niezb嚙範nych remont嚙緩 w obiektach tych plac嚙緩ek oraz zada嚙 inwestycyjnych w zakresie zleconym przez Burmistrza Wyrzyska.
3) zapewnienie obs嚙線gi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej plac嚙緩ek o嚙緩iatowych, a w szczeg嚙締no嚙箱i:
a) prowadzenie dokumentacji finansowo-ksi嚙篇owej, organizowania wyp嚙窮t wynagrodze嚙 oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) rozliczanie inwentaryzacji sk嚙窮dnik嚙緩 maj嚙緣kowych stanowi嚙箱ych mienie Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku oraz ewidencja wynik嚙緩 inwentaryzacji poszczeg嚙締nych plac嚙緩ek o嚙緩iatowych,
c) prowadzenie prac statystycznych oraz sporz嚙範zanie wymaganych zbiorczych sprawozda嚙 w zakresie realizowanych zada嚙 rzeczowych, wynagrodze嚙, itp.,
d) obs嚙線ga funduszy 嚙緩iadcze嚙 socjalnych w oparciu o regulaminy tych 嚙緩iadcze嚙 oraz obs嚙線ga kasy zapomogowo-po嚙緙czkowej,
e) koordynowanie funkcjonowaniem sali widowiskowo-sportowej, zaopatrzenie plac嚙緩ek w opa嚙, organizowanie dowo嚙箴nia dzieci i m嚙緻dzie嚙緙 do szk嚙, dla kt嚙緝ych organem prowadz嚙箱ym jest Gmina Wyrzysk, a tak嚙箴 przejazd嚙緩 uczni嚙緩 i opiekun嚙緩 na zawody sportowe, konkursy, olimpiady itp.,
f) sporz嚙範zanie zestawienia zbiorczego sprawozda嚙 szk嚙 - SIO oraz kontrolowanie ich poprawno嚙箱i.

ROZDZIA嚙 III
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku prowadzi dzia嚙窮lno嚙踝蕭 finansow嚙 na zasadach okre嚙締onych w ustawie o finansach publicznych. Podstaw嚙 gospodarki finansowej Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest plan dochod嚙緩 i wydatk嚙緩.

§ 10. 嚙緝嚙範嚙箴m finansowania dzia嚙窮lno嚙箱i plac嚙緩ek o嚙緩iatowych oraz Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest:
1) subwencja o嚙緩iatowa,
2) dotacja z bud嚙箴tu gminy,

§ 11. 嚙緝odki okre嚙締one w § 10 w pkt. 1 i 2 przekazywane s嚙 w miesi嚙箱znych ratach przez Urz嚙範 Miasta na konta poszczeg嚙締nych plac嚙緩ek i Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku.

§ 12. Planowanie i podzia嚙 嚙緝odk嚙緩 finansowych nast嚙緘uje zgodnie z obowi嚙緲uj嚙箱嚙 klasyfikacj嚙 bud嚙箴tow嚙.

ROZDZIA嚙 IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 13. Samorz嚙範ow嚙 Administracj嚙 Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Wyrzyska.

§ 14. Dyrektor jest zobowi嚙緲any do wykonywania zada嚙 wynikaj嚙箱ych z niniejszego statutu.

§ 15. Dyrektor w wykonywaniu zada嚙 wsp嚙範zia嚙窮 z Burmistrzem, dyrektorami plac嚙緩ek o嚙緩iatowych, Rad嚙 Miejsk嚙 i jej komisjami oraz organizacjami samorz嚙範owymi pracownik嚙緩 o嚙緩iaty.

§ 16. Dyrektor Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku kieruje ca嚙緻kszta嚙緣em spraw o嚙緩iatowych gminy w zakresie udzielonego pe嚙緯omocnictwa.

§ 17. Dyrektor Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest zwierzchnikiem s嚙線嚙箭owym pracownik嚙緩 tej plac嚙緩ki, zawiera i rozwi嚙緲uje z nimi umowy o prac嚙, a tak嚙箴 okre嚙締a ich zakres obowi嚙緲k嚙緩,

§ 18. Osobami upowa嚙緯ionymi do sk嚙窮dania o嚙緩iadcze嚙 woli w zakresie spraw maj嚙緣kowych w imieniu Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku s嚙: dyrektor i g嚙踝蕭wny ksi嚙篇owy.

§ 19. Zasady wynagradzania pracownik嚙緩 Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku okre嚙締aj嚙 odr嚙箭ne przepisy.

§ 20. Struktur嚙 organizacyjn嚙 Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku ustala dyrektor.

ROZDZIA V
POSTANOWIENIA KO哸OWE

§ 21. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Wyrzysku.

§ 22. Statut wchodzi w 嚙緙cie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicz嚙箱y Rady
Stefan Rymer
 
 
Za嚙踝蕭cznik
do Uchwa嚙緙 nr XLI/313/06
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 17 marca 2006 r.

STATUT
SAMORZ嚙瘩OWEJ ADMINISTRACJI
PLAC嚙磕EK O嚙磕IATOWYCH
W WYRZYSKU

ROZDZIA嚙 I
POSTANOWIENIA OG嚙盤NE

§ 1. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest bud嚙箴tow嚙 jednostk嚙 organizacyjn嚙 gminy Wyrzysk dzia嚙窮j嚙箱嚙 na podstawie:
- ustawy z dnia 7 wrze嚙緯ia 1991r. o systemie o嚙緩iaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z p嚙緯iejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z p嚙緯iejszymi zmianami)
-uchwa嚙緙 Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XVII/54/95 z dnia 4 grudnia 1995r. w sprawie powo嚙窮nia Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku, ze zmianami.

§ 2. Terenem dzia嚙窮nia Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest miasto i gmina Wyrzysk.

§ 3. Siedzib嚙 Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest miasto Wyrzysk.

§ 4. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku u嚙緙wa piecz嚙箱i pod嚙線嚙緯ej z nazw嚙 w pe嚙緯ym brzmieniu oraz skr嚙緣u SAPO w Wyrzysku.

§ 5. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku jest jednostk嚙 finansowan嚙 z bud嚙箴tu Gminy Wyrzysk.

ROZDZIA嚙 II
CEL I ZADANIA

§ 1. Celem jednostki jest zapewnienie obs嚙線gi administracyjno-ekonomicznej szk嚙 i plac嚙緩ek o嚙緩iatowych.

§ 2. Dla realizacji celu okre嚙締onego w pkt. 1 Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych:
1) prowadzi obs嚙線g嚙 administracyjno-finansowo-ekonomiczn嚙 plac嚙緩ek o嚙緩iatowych dla kt嚙緝ych organem prowadz嚙箱ym jest Gmina:
a) gimnazja, 嚙緩ietlice dzieci嚙箱e, sto嚙踝蕭wki szkolne
b) szko嚙緙 podstawowe, 嚙緩ietlice dzieci嚙箱e, sto嚙踝蕭wki szkolne
c) przedszkola
d) oddzia嚙緙 klasy „0” w szko嚙窮ch i przedszkolach
e) dowozy dzieci do szk嚙
f) stypendia socjalne dla uczni嚙緩 przy wsp嚙緘racy szk嚙,
2) zarz嚙範za mieszkaniami o嚙緩iatowymi w gminie,
3) inicjuje i koordynuje wsp嚙緘rac嚙 mi嚙範zy plac嚙緩kami o嚙緩iatowymi,
4) prowadzi i rozlicza dochody w嚙窮sne tych plac嚙緩ek przy wsp嚙緘racy z dyrektorami szk嚙,
5) prowadzi ewidencj嚙 gminnych 嚙緝odk嚙緩 na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
6) przyjmuje i realizuje zadania o嚙緩iatowe, z dzia嚙線 o嚙緩iaty i wychowania, zlecone przez Burmistrza.

§ 3. Mo嚙箴 prowadzi嚙 gospodarstwa pomocnicze utworzone przez Dyrektora jednostki w celu lepszego wykorzystania 嚙緝odk嚙緩 finansowych gminy na zasadach okre嚙締onych w odr嚙箭nych przepisach i decyzji o ich utworzeniu.

§ 4. Do zada嚙 Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych nale嚙緙 w szczeg嚙締no嚙箱i:
1) zapewnienie warunk嚙緩 dzia嚙窮nia plac嚙緩kom o嚙緩iatowym dzia嚙窮j嚙箱ym na terenie Gminy,
2) wykonywanie remont嚙緩 w plac嚙緩kach wymienionych wy嚙箴j oraz zada嚙 inwestycyjnych w zakresie zleconym przez Burmistrza i wsp嚙締ny z Dyrektorami szk嚙, odbi嚙緝 tych zada嚙 z wy嚙踝蕭czeniem czynno嚙箱i zawartych w art.4 Ustawy Prawo Zam嚙緩ie嚙 Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z p嚙緯iejszymi zmianami),
3) zapewnienie obs嚙線gi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej plac嚙緩ek o嚙緩iatowych, a w szczeg嚙締no嚙箱i:
a) finansowo-ksi嚙篇owej, organizowania wyp嚙窮t wynagrodze嚙 oraz ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) rozliczania inwentaryzacji, sk嚙窮dnik嚙緩 maj嚙緣kowych stanowi嚙箱ych mienie plac嚙緩ek o嚙緩iatowych,
c) prowadzenia prac statystycznych oraz sporz嚙範zanie wymaganych sprawozda嚙 w zakresie realizowanych zada嚙 rzeczowych, wynagrodze嚙, itp.,
d) obs嚙線gi 嚙緩iadcze嚙 socjalnych w oparciu o regulaminy tych 嚙緩iadcze嚙 oraz obs嚙線g嚙 kasy zapomogowo-po嚙緙czkowej,
e) zaopatrzenia plac嚙緩ek w opa嚙, organizowania dowo嚙箴nia dzieci i m嚙緻dzie嚙緙 do szk嚙, dla kt嚙緝ych organem prowadz嚙箱ym jest Gmina,
f) sporz嚙範zanie zestawienia zbiorczego sprawozda嚙 szk嚙 – SIO i kontrolowanie ich poprawno嚙箱i.

ROZDZIA嚙 III
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 1. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych jest jednostk嚙 prowadz嚙箱嚙 dzia嚙窮lno嚙踝蕭 finansow嚙 na zasadach okre嚙締onych w Ustawie o finansach publicznych. Podstaw嚙 gospodarki finansowej Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych jest plan dochod嚙緩 i wydatk嚙緩 szk嚙.

§ 2. 嚙緝嚙範嚙箴m finansowania dzia嚙窮lno嚙箱i Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych jest:
1) subwencja o嚙緩iatowa,
2) dotacja z bud嚙箴tu gminy,
3) 嚙緝嚙範嚙窮 w嚙窮sne.

§ 3. 嚙緝odki okre嚙締one w pkt. 2a i 2b przekazywane s嚙 w miesi嚙箱znych ratach na konto Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych.

§ 4. Planowanie i podzia嚙 嚙緝odk嚙緩 finansowych nast嚙緘uje zgodnie z obowi嚙緲uj嚙箱嚙 klasyfikacj嚙 bud嚙箴tow嚙.

ROZDZIA嚙 IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 1. Samorz嚙範ow嚙 Administracj嚙 Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Wyrzyska.

§ 2. Dyrektor jest zobowi嚙緲any do wykonania zada嚙 wynikaj嚙箱ych z niniejszego statutu.

§ 3. Dyrektor w wykonywaniu zada嚙 wsp嚙範zia嚙窮 z Burmistrzem, z dyrektorami plac嚙緩ek o嚙緩iatowych, komisjami Rady Miejskiej, Rad嚙 Miejsk嚙, organizacjami samorz嚙範owymi pracownik嚙緩 o嚙緩iaty.

§ 4. Dyrektor Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych kieruje ca嚙緻kszta嚙緣em spraw o嚙緩iatowych gminy w zakresie udzielonego pe嚙緯omocnictwa.

§ 5. Dyrektor Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych jest zwierzchnikiem s嚙線嚙箭owym pracownik嚙緩 tej plac嚙緩ki oraz gospodarstw pomocniczych, zawiera i rozwi嚙緲uje umowy o prac嚙, okre嚙締a ich zakres obowi嚙緲k嚙緩, reprezentuje t嚙 jednostk嚙 na zewn嚙緣rz.

§ 6. Osobami upowa嚙緯ionymi do sk嚙窮dania o嚙緩iadcze嚙 woli w imieniu Samorz嚙範owej Administracji Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku s嚙: Dyrektor i G嚙踝蕭wny Ksi嚙篇owy.

§ 7. Zasady wynagradzania pracownik嚙緩 okre嚙締a rozporz嚙範zenie Rady Ministr嚙緩 dotycz嚙箱e wynagradzania pracownik嚙緩 samorz嚙範owych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz嚙範u terytorialnego z dnia 2 sierpnia 2005r.

§ 8. Samorz嚙範owa Administracja Plac嚙緩ek O嚙緩iatowych w Wyrzysku ma struktur嚙 bezwydzia嚙緻w嚙:
1) dyrektor,
2) g嚙踝蕭wny ksi嚙篇owy,
3) trzyosobowe stanowisko d/s ksi嚙篇owo嚙箱i, kasy, p嚙窮c i pomocy materialnej dla uczni嚙緩,
4) stanowisko d/s kadrowych i p嚙窮cowych,
5) stanowisko d/s p嚙窮cowo, administracyjno, socjalnych.

ROZDZIA嚙 V
POSTANOWIENIA KO嚙瘠OWE

§ 1. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Wyrzysku.

§ 2. Statut wchodzi w 嚙緙cie z dniem opublikowania w Dzienniku Urz嚙範owy Wojew嚙範ztwa Wielkopolskiego

Przewodnicz嚙箱y Rady
Roman 嚙線ka
Strona opracowana przez:
GROS Systemy Komputerowe