[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl

Strona główna
Organizacja

- statut

- kierownictwo i pracownicy

- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamówienia publiczne

- przetargi >>

- modyfikacje

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dowozy

- ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie węgla
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie oleju
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi BHP
- przetarg na przebudowe hali basenowej
Zapytanie ofertowe
- usługi kominiarskie
- usługi BHP
- olej opałowy 2018
- studia podyplomowe
- węgiel 2018
<- przetargi
Remont, modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej w Wyrzysku

Roboty budowlane
Publikacja obowiązkowa
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
NazwaSamorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Adresul.Parkowa 6
MiejscowośćWyrzysk
Kod pocztowy89-300
Województwowielkopolskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówPaszkiewicz Stanisław
Telefon067-286 26 11
E-mailsapo@sapowyrz.pl
Fax067-286 26 11
Ogólny adres zamawiającego
Adres profilu nabywcy
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Więcej informacji można uzyskać pod adresemjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresemjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adresjak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
ZamawiającyAdministracja samorządowa
Główny przedmiot lub przedmioty działalnościEdukacja
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiającychNie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoRemont, modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej w Wyrzysku
Rodzaj zamówieniaWykonanie
Główne miejsce robót budowlanych/dostawy/świadczenia usługWyrzysk ul. Parkowa 8
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Informacje na temat umowy ramowejUmowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowejOkres w latach:
Wartość umowy ramowej
Waluta
Wartość bez VAT0
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone
Określenie przedmiotu zamówienia
Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - PRZEDMIOT GŁÓWNY
Słownik główny45212300-9
Słownik uzupełniający45000000-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (załącznik B)Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Całkowita wielkość lub zakres
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaWymagany , Data zakończenia , 31.12.2008r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadiumnie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniujak w SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniuOcena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniuzgodnie z SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony ,
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniuLiczba wykonawców ,
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
1) cena70
2) okres zakończenia robót- liczony w tygodniach od dnia 09/06/2008r.30
Kryteria oceny ofertCena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNie
Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówieniawww.sapowyrz.pl
Opłata
Waluta
Warunki i sposób płatności
Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert26.03.2008r. godz.12:00
Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertypolski
Termin związania ofertąOkres w dniach , 30 dni
Data i godzina otwarcia ofert26.03.2008r. godz. 12:00
Miejsce otwarcia ofertSamorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku ul. Parkowa 6 89-300 Wyrzysk
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii EuropejskiejTak
Projekt/program Unii Europejskiej
Informacje dodatkoweogłoszono w BZP nr ogłoszenia 42291-2008
Data wysłania niniejszego ogłoszenia29.02.2008r.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub z tej strony.
Pobierz plik.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Strona opracowana przez:
SAP WYRZYSK